Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Akademi Başkanı

​ 

Doç. Dr. Enver Osman KAAN

Diyanet Akademisi Başkanı​

1973'de Trabzon ili Vakfıkebir ilçesinde doğdu. İlkokuldan sonra Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an Kursunda hafızlık yaptı. Aynı yerde Arapça gramer ve dini ilimlerden icazet aldı. Bu arada sınavlarını dışarıdan vererek Ortaokul ve Lise diplomalarına sahip oldu. 1997'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisansını, 2002'de İstanbul Üniversitesinde “Kur'an ve Sünnet'e Göre Zekat" teziyle yüksek lisansını, 2016'da “İslam Hukukunda Şirket Yapısı ve Sürekliliği Sorunu" teziyle doktorasını bitirdi. 2022 yılında dört kitap yedi makale ve üç tebliğle başvurduğu doçentlik sürecini de başarıyla tamamladı.

1997'de görev hayatına İmam-hatip olarak Edirne'de başladı. 2002'de İstanbul Haseki İhtisas Merkezini bitirdikten sonra Trabzon İhtisas Eğitim Merkezinde 2002-2010 yılları arasında Fıkıh ve İslam Düşüncesi alanlarında dersler verdi.

2010-2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde din görevlisi olarak bulundu. Bu esnada dil ve din enstitülerinden çeşitli kurslar ve dersler aldı. 2017-2018 arası Üsküdar Müftüsü olarak görev yaptı.

2018-2022 yılları arasında Marmara İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışırken, 24 Mart 2022 Tarihli ve 31788 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğü giren Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan Diyanet Akademisi Başkanlığına 24 Ekim 2022 tarihinde görevlendirildi. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Kitaplar

1-İktisadın Fıkıhtaki Yeri ve Yapısı, İFAV Yayınları, 2022

2- Geçmişten Günümüze Dinler ve Mezhepler, İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022

3-Günümüz Fıkıh Meseleleri, İFAV Yayınları, 2021

4-Tablolarla Fıkıh Usulü, İstanbul: İFAV Yayınları, 2020

5- Şirket Yapısı ve Süreklilik, İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2019

 

Makaleler

1-Fıkıh-Ahlak Ekseninde İletişim İlkeleri = The Communication Principles in the Base of Fiqh and the Moral Axis, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Reisliği Yıllığı], 2020, cilt: LVI, sayı: 2, s. 523-558

2-Fıkhî Görüş Ayrılıklarına Sebep Olan Farklı İctihad Yöntemleri (Zekât Örneği), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2020, cilt: XX, sayı: 2, s. 961-989

3-Faize Alternatif Bir Finansman Aracı Olarak Karz-ı Hasen Yerine Zekât = Zakat Instead of Qarz-ı Hasan As Alternative Finance Tool to Interest, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit Universty, 2021, cilt: VIII, sayı: 2, s. 605-621

4-Ailenin Kurulması ve Korunmasında Toplum ve Kurumların Sorumlulukları. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 8(1), 132-152.

5-Zamana Bağlı Olarak Hükümlerin Değişmesinde Nesih, Esbab-ı Nüzul ve Hz. Ömer'in Uygulamalarının Delil Olma Değeri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2019, sayı: 34, s. 133-152

6-Salgın Hastalık Döneminde Alınan Tedbirlerin Fıkhî Analizi = The Analysis of Precautions in Fiqh During the Period of Epidemic, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: IV, sayı: 1, s. 5-24

7-'Finansman Kaynağı Olarak Bey' bi'l-Vefa, Bey' bi'l-İstiğlal ve Bey'u'l-Îne, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi = Journal of Language and Literature Studies, 2018, sayı: 17, s. 223-251

 

Tebliğler

1-Dînî Metinlerde Salgın Hastalıklar Ve Alınan Tedbirlerin Değerlendirilmesi.

Uluslararası Din ve Medeniyet-I Sempozyumu (Din Ve Sağlık), 1(2), 91-117.

2- Dini Fıkhi Kültürün Kadının Çalışma Hayatına Etkisi. 4. Ayasofya Uluslararası Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 1(1), 767-777.

3-XX. Asrın Son Yarısında Doğu Karadeniz Bölgesinin Tanınmış İsimlerinden Hacı Ziya (Esen Habiboğlu) Hoca Efendi, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2016, I/255-262.​